Guo Ping India

Guo Ping

Rotating CEO

Huawei Technologies